Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

 

 

Obiekt, w którym Pani/Pan się znajduje oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w Systemie Monitoringu Wizyjnego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 73-110 Stargard.

  2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt poprzez e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych przetwarzanych na terenie obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 20a ust. 1, 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

  4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Systemie Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data publikacji : 31.12.2019
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Jakubik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry