Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

 

 Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 29, a także w jego bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.    

 2. Kontrolą kamer objęte zostały: wjazdy i wejścia na teren obiektu, a także teren bezpośrednio przylegający w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i pojazdów w wyznaczonych na terenie obiektu strefach ochronnych oraz pomieszczenia i ciągi komunikacyjne o newralgicznym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard. Kontakt w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji przysługujących praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez jeden z poniższych sposobów: listownie na adres siedziby administratora, e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl.

 5. Dane osobowe w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie w/w obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (z późn. zm.) o Policji oraz art. 45, 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych.

 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Rozporządzenia zwanego dalej „RODO” jest udzielona zgoda.

 7. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zwanej dalej „DODO” – są przepisy prawa pozwalające na ich przetwarzanie bez zgody zainteresowanego na podstawie art. 20a Ustawy o Policji.

 8. Rejestracja obrazu odbywa się całodobowo i służy do identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, obiektów oraz informacji niejawnych, a także ustaleniu faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu.

 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

 10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

 11. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.

 12. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora.

 13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 14. Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Ponadto informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 16. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do przebywania na terenie obiektu KPP w Stargardzie. Przebywanie na terenie obiektu KPP w Stargardzie w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez administratora danych.

Metryczka

Data publikacji 31.12.2019
Data modyfikacji 20.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry