Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do odbycia stażu pracy oraz osób odbywających staż pracy w KPP w Stargardzie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO ODBYCIA STAŻU PRACY

ORAZ OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ PRACY

W KPP W STARGARDZIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informujemy, jak niżej:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 73-110 Stargard.

 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: pisemnie na adres administratora: ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard, e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl.

  Dane inspektora ochrony danych oraz jego zastępcy na BIP KPP w Stargardzie.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu odbywania stażu pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Stargardzie a Urzędem Pracy w Stargardzie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z odbywaniem stażu pracy.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji praktyki oraz do celów archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także – w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody prze jej cofnięciem.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Odmowa ich podania uniemożliwi odbywanie stażu pracy.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 09.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Jakubik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
do góry