Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Stargardzie

 1. Szanowna Pani/Szanowny Panie,

   

  w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”

   

  dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 73-110 Stargard.

  2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie jest Agnieszka Jakubik, osobą zastępującą inspektora w czasie jego nieobecności jest Małgorzata Grzeszczyk kontakt poprzez e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.

  6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem.

  9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych zgodnie z art. 6 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych posiadają wymóg ustawowy.

  11. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

OGRANICZENIA STOSOWANIA RODO

 

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na postawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobnie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

 

 • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując integracji w materiały archiwalne;

 • art. 18 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;

 • wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegają udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2021
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry