Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Stargardzie

 1. Szanowna Pani/Szanowny Panie,

   

  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w z związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), zwanej danej ustawą

   

  dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 73-110 Stargard.

  2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie jest Agnieszka Jakubik, osobą; zastępującą inspektora w czasie jego nieobecności jest Małgorzata Grzeszczyk kontakt poprzez e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard.

  3. Dane osobowe przetwarza się w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie prawo.

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.

  6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem.

    

 

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2021
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry