Praca - służba cywilna

Ogłoszenie o naborze o numerze 57734 z dnia 22 listopada 2019 r.

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Ogłoszenie o naborze nr 57734 z dnia 22 listopada 2019 r.
OFERTY DO 02 grudnia 2019

WYMIAR ETATU 1
STANOWISKA 1

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy inspektor - "na zastępstwo"

do spraw: kadrowych - Zespół Kadr i Szkolenia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Stargard
ADRES URZĘDU:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29
73-110 Stargard


WARUNKI PRACY
1. praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych
2. naturalne i sztuczne oświetlenie
3. praca przy monitorze ekranowym


ZAKRES ZADAŃ
Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
Przetwarzanie danych, aktualizacja w programie Płatnik, przekazywanie dokumnetów zgłoszeniowych, w formie
elektronicznej za pośrednictwem KWP, do ZUS
Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, sporządzanie list obecności funkcjonariuszy i pracowników Policji
Wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników do Systemu Wspomagania
Obsługi Policji
Prowadzenie dokumentacji i statystyki chorobowej całego stanu osobowego jednostki
Przygotowywanie dokumentacji, merytoryczny nadzór nad szkoleniami resortowymi policjantów i pracowników tut.
jednostki
Archiwizacja dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi wymogami i przekazywanie jej do archiwum tut.
Komendy


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze administracji państwowej
Umiejętność obsługi komputera
Znajomość progamu Płatnik
Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Ochornie Danych Osobowych,
Ustawy o Policji
Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze kadr
Zamieszkanie w Stargardzie lub okolicy
Umiejętność sprawnej organizacji pracy
Dyspozycyjność, zaangażowanie
Wysoka kultura osobista


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
kopia dokumentu potwierdzającego niepelnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z
pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02 grudnia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
ul. Warszawska 29
73-110 Stargard
lub osobiście w sekretariacie komendy pok. nr 107


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29 73-110
Stargard tel. 91 48 13 505
Kontakt do inspektora ochrony danych: starszy inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy
Powiatowej Policji w Stargardzie tel. 91 48 13 618
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29 73-110 Stargard
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.
imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 48 13 612; 91 48 13 613
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto: 3.200 zł miesięcznie
Przewidywany termin zatrudnienia: 02.01.2020 r. 

Metryczka

Data publikacji : 22.11.2019
Data modyfikacji : 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry