Ogłoszenie o naborze nr. 63838 - Praca - służba cywilna - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - służba cywilna

Ogłoszenie o naborze nr. 63838

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STARGARDZIE

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie poszukuje kandydata na stanowisko:

nazwa stanowiska starszego inspektora

do spraw kadrowych

w Wydziale Zespół Kadr i Szkolenia

KPP w Stargardzie.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Ul. Warszawska 29

73-110 Stargard

 

Miejsce wykonywania pracy:

Stargard

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

 2. Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników Policji,

 3. Przetwarzanie danych, aktualizacja w programie Płatnik, przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, w formie elektronicznej za pośrednictwem KWP, do ZUS,

 4. Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, sporządzanie list obecności funkcjonariuszy i pracowników Policji,

 5. Wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników do Systemu Wspomagania Obsługi Policji,

 6. Przygotowywanie dokumentacji merytoryczny nadzór nad szkoleniami resortowym policjantów i pracowników tutejszej jednostki,

 7. Przygotowywanie dokumentacji związanej z odbywaniem praktyk studenckich na terenie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie,

 8. Archiwizacja dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi wymogami i przekazywanie jej do archiwum tut. Komendy.

 

Warunki pracy:

 1. praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych,

 2. naturalne i sztuczne oświetlenie,

 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

uposażenie zasadnicze – 3.200 miesięcznie (brutto)

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne

 

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe / staż pracy: przynajmniej 3 miesięczne doświadczenie w obszarze kadr;

umiejętności:

 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,

 • Znajomość programu Płatnik;

 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Policji;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • Korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

dodatkowe

 

 • Zamieszkanie w Stargardzie lub okolicy;

 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 • Dyspozycyjność zaangażowanie;

 • Wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny;

 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;

 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

 1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu

obywatelstwa polskiego;

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;

 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

 

Termin składania dokumentów: 12.06.2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

ul. Warszawska 29

73-110 Stargard

lub osobiście

sekretariat pok. 107 w godz. 7.30-15.30

z dopiskiem na kopercie

Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Kadrach Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przed upływem tego terminu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

47 78 29 612,47 78 29 613

 

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE 9 (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie jest Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard.

Inspektorem ochrony danych jest st. inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, tel. 477829618.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Metryczka

Data publikacji : 05.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
do góry