Praca - służba cywilna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego inspektora w korpusie służby cywilnej nr. 68374

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw: organizowania i koordynowania pracy sekretariatu

Zespół Prezydialny

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Stargard Komenda Powiatowa Policji ul. Warszawska 29 73-110 Stargard ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji ul. Warszawska 29 73-110 Stargard 

WARUNKI PRACY

1. praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych,

2. naturalne i sztuczne oświetlenie,

3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

ZAKRES ZADAŃ :

- Organizowanie i koordynowanie pracy Zespołu Prezydialnego, a w szczególności nadzorowanie zagadnień dotyczących pracy kancelaryjnej i obiegu korespondencji jawnej oraz archiwizacji w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie i w Posterunkach Policji,

- Obsługa organizacyjna, kancelaryjno-biurowa Komendanta, I Zastępcy Komendanta i Zastępcy Komendanta Organizowanie i koordynowanie współpracy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie z organami administracji samorządowej,

- Prowadzenie elektronicznej poczty Komendanta i jego Zastępców oraz sekretariatu,

- Aktualizacja kalendarza dotycząca wyjazdów służbowych Komendanta oraz jego Zastępców,

- Opracowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem delegacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji,

- Uczestniczenie w procedurach przekazywania komórek organizacyjnych Komendy,

- Przetwarzanie w systemie informatycznym Policji danych uzyskanych i wykorzystanych w czasie realizacji zadań,

- Archiwizacja dokumentów wytworzonych w toku zadań służbowych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w administracji publicznej,

- Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i środków łączności,

-  Znajomość zasad procedencji i etykiety dyplomatycznej,

- Znajomość organizacji i struktury Policji,

- Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy zespołowej,

- Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Policji 

- Posiadanie obywatelstwa polskiego,

- Korzystanie z pełni praw publicznych,

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe:

- co najmniej 1 rok w pracy kancelaryjno-biurowej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- CV i list motywacyjny,

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekturacji,

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- Dokumenty należy złożyć do: 23 września 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,

- Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29 73-110 Stargard lub osobiście w sekretariacie pok. 107 w godz. 7.30-14.30 z dopiskiem na kopercie "OFERTA ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ NR 1" 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA :

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29 73-110 Stargard tel. 47 78 29 505,

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Starszy inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, osobą zastępującą inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności jest kierownik Kancelarii Tajnej. Kontakt poprzez e-mail: iod.kpp.stargard@sc.policja.gov.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard,

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,

- Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie, ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard,

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

- Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221

2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

- Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. 

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z podaniem daty podpisu. Aplikacje niekompletne lub niepodpisane nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty mogą zostać odebrane osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie ul. Warszawska 29 73-110 Stargard, pok. nr 113 przed upływem tego terminu. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 3.182,86 zł miesięcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 47 78 29 612, 47 78 29 613.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2020
Data modyfikacji : 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry